Linkedin RSS Svenska Dansk

RÅVARER & PRODUKSJON

11-10-2013LAST NED BILDE

Bærekraftig bygg på produktnivå tar utgangspunkt i utarbeidelse av korrekte miljøvaredeklarasjoner kalt EPD (Environmental Product Declarations).

I råvare- og produksjonsfasen i livssyklusen til et byggeprodukt, inngår følgende indikatorer vedr. forbruket av energi, forbruksmaterialer og resulterende avfallsmengder i miljøvaredeklarasjonen (EPD):

          • utvinning og fremstilling av råvarer
          • forarbeid og fremstilling av et byggeprodukt
          • etterbehandling og pakking av et byggeprodukt
          • oppbevaring og transport internt på fabrikksområdet

Tegl er fremstillet fra naturens egne råvarer – leire -  i noen tilfeller tilsatt sand og andre jordmineraler. Leireforekomstene har ligget i jorden i minst 15.000 år og har vært utsatt for vær og vind. Regnvann har gjennem tusenvis av år utvasket alt oppløselig materiale i leira og etterlatt et unikt og naturlig produkt. Ved korrekt forming og brenning har murstein og teglstein en veldig lang levetid som ikke overgås av andre tradisjonelle byggematerialer. Ved utvinning av leire fjernes muldlaget og det øverste jordlag forsiktig og legges til side. Når den ønskede mengde leire er gravd ut, reetableres området ved å legge det øverste jordlag ut igjen og legge mulden øverst. Området kan deretter igjen brukes til landbruk eller til andre formål. I mange tilfeller kan man ikke se at det har vært en utvinning av leire i området, bortsett fra at jorden har blitt 1–2 m lavere.

En leirutvinning påvirker verken jorden eller grunnvannet negativt, og i forbindelse med innvinningen kreves kun energi til gravingen og til transporten av leira til fabrikken. Leire innvinnes i nærheten av teglverket, så transportavstanden til fabrikken er minimal.

Fra teglverket genereres det ikke avfall fra leiren som skal deponeres eller bortskaffes på annen måte. All leire som transporteres til et teglverk blir brukt og feilproduksjon kan man resirkulere tilbake i prosessen på teglverket.

Den eneste vesentlige miljøindikator for tegl i råvare- og produksjonsfasen er energiforbruket til brenning av teglproduktet. I langt de fleste tilfeller er det nødvendig å brenne på en temperatur over 1000 grader celsius for å sikre frostbestandigheten og den veldig lange levetiden på det ferdigbrente tegl. Teglverkene i Norge utnytter energien effektivt og bruker bare ca. 2.400 kJ pr. kg tegl til brenningen. 95% av brenselet er naturgas - som er det av de fossile brensler som har det laveste CO2 utslipp pr. energienhet.

Teglbransjen har utviklet og fremstillet en sagflismurstein. Leira blir tilsatt sagflis, som under brenningen skaper små mikroporer i mursteinen – dette fører til en vektreduksjon på 30-40%. I forhold til en tradisjonell murstein oppnås en besparelse på ca. 30% leire pr. murstein, samtidig som energiforbruket til brenning også reduseres med ca. 30 %. Dette gir ca. 30 % mindre transport, bedre arbeidsmiljø på byggeplassen og ca. 30% reduksjon i CO2-udslippet i forbindelse med både brenning og transport. En sagflismurstein fører til et enda bedre inneklima – og så er den i tillegg billigere å kjøpe enn en tradisjonell murstein.Sagflismursteinen brukes til innvendig mur eller skillevegger inne i boligen.

Teglverkene har også etablert resirkulering av prosessvann, så naturen og nærliggende bekker og vann ikke påvirkes i form af prosessvann som inneholder partikler fra leira.

Som beskrevet har teglprodukter, i form av murstein og tegltakstein, en fornuftig inngang til en EPD og dermed til sikring av en bærekraftig utvikling og til bærekraftig bygg.